Relay bảo vệ quá dòngRelay bảo vệ quá dòng

Bao gồm các sản phẩm:
 
MK204A-240A  
 
 
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Dòng đ ịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay;  1 tiếp điể m ngõ ra
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng quá tải: I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động:  Một đặc tuyến thờ i gian nghịch đảo (IDT)
IDT Inverse . Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set)  :
+ Dòng ngắn mạch:  I> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động:  t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK203A-240A  
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Dòng đ ịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 VAC
- Reset bằng tay;  1 tiếp điể m ngõ ra
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động: Theo đặc tuyến dòng - thời gian (IDM T)
Normal Inverse 3/10 Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động:  t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK234A-240A  
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng đ ịnh mức : 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 0.5A - 6A (tức là 10% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động: Xác định (DT);  t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = 0.5A - 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động: xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK233A-240A  
 
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng định mức : 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động ;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 0.5A - 6A (tức là 10% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động: 5 IDM T,  kt = 0.05 - 1.0 hoặc DT,  t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = 0.5A - 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động: xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mmBao gồm các sản phẩm:
 
MK204A-240A  
 
 
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Dòng đ ịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay;  1 tiếp điể m ngõ ra
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng quá tải: I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động:  Một đặc tuyến thờ i gian nghịch đảo (IDT)
IDT Inverse . Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set)  :
+ Dòng ngắn mạch:  I> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động:  t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK203A-240A  
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Dòng đ ịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 VAC
- Reset bằng tay;  1 tiếp điể m ngõ ra
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động: Theo đặc tuyến dòng - thời gian (IDM T)
Normal Inverse 3/10 Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động:  t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK234A-240A  
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng đ ịnh mức : 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 0.5A - 6A (tức là 10% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động: Xác định (DT);  t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = 0.5A - 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động: xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
MK233A-240A  
 
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng định mức : 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động ;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 0.5A - 6A (tức là 10% đến 120%).
+ Thờ i gian tác động: 5 IDM T,  kt = 0.05 - 1.0 hoặc DT,  t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch:  I>> = 0.5A - 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
+ Thờ i gian tác động: xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
Bảng giá Relay bảo vệ quá dòng
RELAY BẢO VỆ  QUÁ DÒNG  ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐIỆN 
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: kd@btb.vn
- Bảng giá Relay  Mikro
- Catalogue Relay Mikro
Đánh giá